kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     
nøgler
   
Nøglerne til Odense adelige Jomfruklostret    
     

Vedtægter for Karen Brahe Selskabet 2014


§ 1
Foreningens navn er Karen Brahe Selskabet. Dens hjemsted er 
Odense, og adressen er Odense adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense C.

   
§ 2
Karen Brahe Selskabet er en almennyttig forening, hvis formål er
- at virke for etablering af aktiviteter om Karen Brahe og Odense 
  adelige Jomfrukloster

- at støtte, fremme og oplyse om kvindekultur og kvindekulturelle 
  miljøer

- at virke for, at Odense adelige Jomfrukloster også i fremtiden 
  kan danne ramme om kvindekulturelle aktiviteter.

Foreningens aktiviteter kan evt. afholdes uden for Klostret og i 
samarbejde med øvrige relevante kulturinstitutioner.


§ 3
Enhver, der ønsker at fremme disse mål, kan optages som medlem 
af Karen Brahe Selskabet.

Dette gælder også foreninger/organisationer. 
Optagelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, 
se hjemmesiden http://www.karenbrahe.dk


§ 4
Udmeldelse af Selskabet skal ske til bestyrelsen senest 
30. september. 
Bestyrelsen kan slette et medlem, der, trods påkrav, 
ikke har betalt sit årskontingent.


§ 5
Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. 
Foreningens indtægter anvendes ubeskåret i overensstemmelse 
med formålet efter fradrag af de nødvendige omkostninger til 
foreningens drift. 
Selskabets medlemmer hæfter ikke personligt for de Selskabet 
påhvilende forpligtelser, herunder gældsforpligtelser.


§ 6
Selskabets regnskabsår er perioden 1. oktober til 30. september.

§ 7
Selskabet ledes af en bestyrelse.

§ 8
Bestyrelsen består af mindst 5 personer, der vælges blandt 
Selskabets personlige medlemmer.

Generalforsamlingen bestemmer antallet af bestyrelsesmedlemmer 
udover 5.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år og afgår skiftevis.
Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år og 2 revisorer for 2 år.
Genvalg kan finde sted. Stemmeret efter reglerne i § 16.

§ 9
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 10
Selskabet tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden, og såfremt begge er fraværende af to bestyrelsesmedlemmer.


§ 11
Bestyrelsen repræsenterer Karen Brahe Selskabet og forvalter 
Selskabets økonomiske midler.

Selskabets midler skal indestå i bank, til hvilken konto kassereren 
meddeles prokura.

Kassereren gennemgår hvert år regnskabet og påtegner alle bilag.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer 
er til stede, og afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, 
dog således at ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden og fører 
protokol over forhandlingerne.


§ 12
Bestyrelsen orienterer løbende medlemmerne om Selskabets 
aktiviteter pr. mail/brev og
hjemmesiden www.karenbrahe.dk.
    
§ 13
Der kan nedsættes ad hoc-udvalg på den årlige generalforsamling 
på forslag af bestyrelse
eller af enkeltmedlemmer.

§ 14
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 
november/december omkring Karen Brahes
fødselsdag 
d. 1. december. 
Generalforsamlingen indkaldes pr. mail/brev og hjemmeside www.karenbrahe.dk til medlemmerne og 
foreningerne/organisationerne med mindst 14 dages
varsel 
og med angivelse af følgende dagsorden:


1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsen aflægger beretning    
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.    Fastsættelse af årskontingentets størrelse
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.    Valg af suppleanter
8.    Valg af revisorer
9.    Drøftelse af fremtidige aktiviteter
10.  Eventuelt


Af indkaldelsen fremgår hvilke bestyrelsesmedlemmer, 
der er på valg, og om de ønsker genvalg.
Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, må være 
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 15
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen 
eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, og indkaldes med mindst 
8 dages varsel; indkaldelse sker i øvrigt som ved ordinær 
generalforsamling. 
Dagsorden skal foreligge.


§ 16
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved 
almindelig stemmeflerhed.

Til bestyrelsesvalget kan afgives et antal stemmer svarende til 
det antal bestyrelsesposter og suppleantposter, der skal besættes.

Såfremt blot én stemmeberettiget fremsætter begæring herom, 
foretages skriftlig afstemning. 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent.

Medlemsforeninger/organisationer har én stemme.
Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og 
referenten og kan læses på hjemmesiden www.karenbrahe.dk


§ 17
Ændringer af vedtægterne kan foretages, såfremt ændringsforslaget 
fremgår af den udsendte
dagsorden og vedtages med 2/3 majoritet 
af de på generalforsamlingen fremmødte.


§ 18
Beslutning om opløsning af Selskabet kan kun træffes 
på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige 
medlemmer stemmer for ophævelsen.

Opnås et sådant flertal ikke, kan opløsningen mindst 14 dage 
efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan 
vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer.


§ 19
I tilfælde af Selskabets opløsning tilfalder Selskabets formue sammenslutninger/foreninger, der arbejder for kvindekulturelle 
formål.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 1. december 1987. 

Ændret på generalforsamlingerne den 20. november 1991, 1. december 1991, 
28. november 2002, 25. februar 2003, 28. november 2005, 13. november 2008 
og 2. december 2014.