kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     

                                                             

    
                       

                   Formanden byder velkommen
                                     Formanden byder velkommenReferat af ordinær generalforsamling i Karen Brahe Selskabet
Mandag 3.12.2018


1.   Valg af dirigent og referent: Dirigent: Nini Hermansen, referent: Annette Winther (begge valgt på bestyrelsens indstilling).
2.   Bestyrelsen aflægger beretning:  Beretning v/ formand Jane Jakobsen                 
JJ omtalte først bestyrelsens arbejde: Til stede ved møderne er bestyrelsen
og suppleanter, desuden afsluttes møderne med ”Susannes kvarter” (en cadeau til tidligere bestyrelsesmedlem Susanne Saysette, som altid afsluttede møderne med højtlæsning, dette fortsættes på skift).
Vi lægger halvårlige planer, der følger formålsparagraffen: Planerne omhandler foredrag, oplevelser etc., der pointerer kultur, historie og køn.
Vi forsøger at opfylde medlemmers ønsker forelagt ved GF eller ved andre lejligheder. Vi tilstræber 2 arrangementer plus en udflugt i forårshalvåret
og 2 arrangementer plus GF i efteråret.
Udflugten foråret 2018 blev aflyst pga. Michael Grønløkkes ulyst til at give adgang på Østrupgaard (et medlemsønske), årsag stedets tilstand. Dette opfyldes forhåbentlig foråret 2019.
Ved arrangementer og udflugter organiserer bestyrelsen med-/samkørsel, spisning etc.
I det daglige har Jane samarbejdet med SDU bl.a. om parkeringstilladelser, samarbejdet med medbeboere i huset og stedets IT-ordninger.
2018, forår: Agnethe Bjørn: Er vi de unge gamle eller de gamle unge?
                   Rosenfeldt: Er kvinder, der læser, farlige?
2018 efterår: Jytte Hilden: Takt og tone til tiden
                      Mette Guul: Reden i Odense
Vi må konstatere, at der i dag er færre medlemmer, det er naturligvis bestyrelsens ansvar at garantere gode oplevelser, men også medlemmer
og resultatet af GF har et ansvar.
Suppleret af webmaster, Birgit Juul Pedersen redegjorde formanden for persondataloven, som også små foreninger er underlagt, men vi har ikke medlemmers cpr-nr., så den side er sikret, og det er tilladt at tage relevante billeder.
Beretningen blev godkendt med applaus.
3.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Regnskabet er fremsendt, blev forevist, forklaret v/kasserer Kirsten Wandall og godkendt. Regnskabet understregede det faldende medlemstal.
4.   Fastsættelse af årskontingentets størrelse: Foreslås uforandret. Fra salen blev foreslået en stigning på 50 kr. Svar fra formand: Da vi for et par år siden foretog en stigning, faldt medlemstallet. En stigning på vinprisen blev foreslået, vil blive drøftet i bestyrelsen.
5.   Behandling af indkomne forslag: Ingen
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Kirsten Wandall, Birgit Juul Pedersen, Birgit Wagner og Annette Winther – alle 4 villige til genvalg.
Skete med applaus
7.   Valg af suppleanter: Eva Fatum og Birgit Inglev -  begge villige til genvalg. Skete med applaus.
8.   Valg af revisorer: Niels Chr. Lind og Nini Hermansen – begge villige til genvalg. Skete med applaus.
9.   Drøftelse af fremtidige aktiviteter:
-    Igen drøftelse af Karen Brahes bøger og Roskilde Kloster, ref. til en artikel i Kristeligt Dagblad fra 30.11.18
-    Et evt. samarbejde med andre foreninger, Zonta, forskellige menighedsråd med penge (er prøvet med succes, kan prøves igen, vigtigheden af brug af Karen Brahe Auditoriet pointeres, forfatteraftener om/med kvindelige forfattere (forslag: Birgitte Possing: Argumenter mod kvinder, Pia Juul: Om Agnes Henningsen) Nogen, der ved noget om livet på Karen Brahes tid
-    Økonomiske forslag: søge fonde
10.   Eventuelt: Tak til bestyrelse og tak til dirigent     

                       Susanne Saysette læser op
                   Susanne Saysette læser op efter generalforsamlingen


 
     
           Generalforsamling 2018
                                           Generalforsamling 2018