kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
      

                                                            

  
                 

                    GF2019
      Biskop Tine Lindhardt og formand Jane Jakobsen, generalforsamling 2019Referat af ordinær generalforsamling i Karen Brahe Selskabet
mandag 2.12.2019

1. Valg af dirigent: Nini Hermansen - referent: Birgit Wagner.

2. Beretning ved formanden: Jane Jakobsen omtalte årets arrangementer og bestyrelsens arbejde.
Kodeordene for oplægsholderne var aktivitet og arrangement.

I foråret havde vi besøg af gadepræsten Peter Thyssen, som fortalte om sit arbejde
i Odense.

Næste foredragsholder var Susanne V. Knudsen, ”på knæ for livet", om parret Halfdan Rasmussen og Ester Nagel. Det var et tilbud fra Forskningens Døgn.

Årets udflugt i maj gik til Håstrup Kirke og Østrupgård med oplæg ved
Esther Rützou. Vi har senere fået løfte om adgang til hovedbygningen en dag
i 2020, da der var en del skuffelse over kun at se gården udefra.

I september var vi på besøg hos vores nabo, den katolske kirke, med oplæg og rundvisning af Povl Løvbjerg.

I november kom Dorthe Chakravarty, som fortalte om sin bog om Nielsine Nielsen, Danmarks første kvindelige læge.

Efter dette års generalforsamling vil biskop Tine Lindhardt fortælle om kvindeskikkelser i biblen.

Så efterlyste JJ forslag fra medlemmerne om de næste arrangementer og andre gode idéer, men gjorde samtidig opmærksom på den anstrengte økonomi. Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Regnskabet blev forelagt og gennemgået: ved kasserer Kirsten Wandall og herefter godkendt.

4. Fastsættelse af årskontingent: Det blev vedtaget at fortsætte som hidtil.

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Jane Jakobsen og Birgit Inglev.
BI overtager Birgitte Normands plads, da BN er langtidssygemeldt.
Begge valgt med applaus.

7. Valg af suppleanter: To nye skulle vælges, da Eva Fatum ikke genopstiller. Anette Matthies og Marianne Kjems blev valgt med applaus.

8. Valg af revisorer: På valg var Niels Chr. Lind og Nini Hermansen. De blev begge genvalgt med applaus.

9. Drøftelse af fremtidige aktiviteter: Der var adskillige forslag.
Ulla Østerby foreslog, at vi støvede Karen Brahe af med Agnethe Bjørns monologer, Anne- Lise Frederiksen ville gerne have eftermiddagsmøder og en tur til Roskilde Kloster, evt. med toget. Der var også forslag om hygge efter møderne med snak, kaffe og vin, forslag om besøg i Nyborg hos de kvinder, der syr kopier af gamle klædedragter, og forslag om kvindelige forfattere f.eks. Ida Jessen.
Kendskab til søgning af penge efterlystes.

10. Eventuelt: Intet, udover tak til bestyrelse og dirigent.